Privacy statement Praktijk Renske Schotborgh

Algemeen
Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Praktijk Renske Schotborgh van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden we ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Praktijk Renske Schotborgh (hierna de praktijk genoemd), gevestigd aan Spaarne 112, 2011 CM Haarlem is verantwoordelijk voor het verwerken van je persoonsgegevens. Dit privacy-statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die de praktijk van je verwerkt.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Denk maar aan jouw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook andere gegevens die uniek zijn voor jou, zoals je foto’s waarop je herkenbaar afgebeeld staat in social media bijvoorbeeld.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?
De praktijk verwerkt persoonsgegevens die je ons bij aanmelding hebt gegeven. Wij kunnen daaraan toevoegen nieuwe gegevens die het gevolg zijn van de gesprekken en behandelingen binnen de praktijk. De praktijk maakt verslagen van de gesprekken en behandelingen en deze verslagen kunnen persoonsgegevens bevatten.

Welke persoonsgegevens verwerkt de Praktijk Renske Schotborgh?
Ten behoeve van de behandeling, cliënt-administratie en de boekhouding verwerkt de praktijk de volgende persoonsgegevens:
– Naam, initialen, roepnaam en achternaam
– Straatnaam, postcode en woonplaats
– IBAN-nummer en naam rekeninghouder
– E-mailadres en emailadres ouder(s)/verzorger(s), indien jonger dan 16 jaar
– Telefoonnummer
– Gegevens over de gezondheid van de cliënt

Op welke grondslag verwerkt de praktijk persoonsgegevens?
De wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de cliënt-administratie en boekhouding is overeenkomst. De wettelijke grondslag voor de persoonsgegevens die in de verslagen worden verwerkt en de overige persoonsgegevens is toestemming.

Bewaartermijn
De gegevens die de praktijk verwerkt blijven gedurende de behandelingsperiode bewaard. 15 Jaar nadat de behandelingen zijn geëindigd worden de persoonsgegevens van de cliënt gewist. Wettelijke bepalingen verplichten ons om gegevens over de behandelingen deze periode van 15 jaar te bewaren.

Beveiliging van gegevens
De praktijk heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Je persoonsgegevens zijn in een beveiligde omgeving opgeslagen.

Doorgifte van persoonsgegevens aan derden
Ten behoeve van de boekhouding worden enkele algemene persoonsgegevens van cliënten doorgegeven aan het administratiekantoor dat financiële diensten verricht voor de praktijk. Dit betreft het administratiekantoor B.J. Lammersen, Johan Verhulstweg 36, 2061 LK te Bloemendaal. De persoonsgegevens die worden verstrekt zijn je naam, adres en woonplaats en IBAN. Daarnaast de frequentie van bezoek aan de praktijk. Met dit administratiekantoor is een verwerkingsovereenkomst afgesloten. Het administratiekantoor is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die de praktijk doorgeeft. Wij adviseren je om het privacy statement van dit administratiekantoor te lezen en indien je meer informatie wilt over hun verwerking het kantoor te benaderen met je vragen. De praktijk gebruikt een intern programma voor de verwerking van persoonsgegevens. Deze gegevens zijn alleen op de computer van de praktijk beschikbaar. De computer is beveiligd, onder andere met een wachtwoord.

Welke rechten heb je ten aanzien van je persoonsgegevens?
Je hebt het recht van inzage, wijziging en verwijdering van je persoonsgegevens. In geval je vragen hebt over de verwerkingen, of iets wilt aanpassen of een klacht hebt over de verwerkingen neem dan contact op met de praktijk via de contactpagina van deze site of stuur een e-mail naar info@renskeschotborgh.nl

Indien je niet tevreden bent met de door ons geboden oplossing voor je klacht kun je ook een klacht indien bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klachtindienen-bij-de-ap)

Wijzigingen privacy-statement
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Dit zal vooral kunnen gebeuren als er wijzigingen zijn in de wetgeving. We raden je aan de privacy  statement regelmatig te raadplegen.

Versie maart 2019